Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://swojczas.pl/. Administratorem strony jest Monika Kudryk zamieszkała w Dobrzykowicach. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail monika@kudryk.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Monika Kudryk zamieszkała w Dobrzykowicach.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://swojczas.pl/
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.